[TB] Danh mục môn học K12 - HK2, 2018-2019 (182)

Ngày gửi 29/12/2018

 -  1990 Lượt xem

XEM DANH MỤC MÔN HỌC CỦA KHÓA 11

Xem thông báo về việc hoàn tất - gia hạn học phí

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 060 /TB-CĐVĐ-18 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 12 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chương trình Học kỳ 2, 2018-2019 (Mã học kỳ 182) của Khóa 12 các hệ đào tạo
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, BCN Khoa và Phòng Đào tạo thông báo chương trình Học kỳ 2, 2018-2019 như sau:
 
1. Đối tượng đăng ký: Khóa 12 các hệ đào tạo và các khóa chưa hoàn tất môn học
2. Thời gian thực hiện chương trình
Các môn trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (Mã học kỳ 182) sẽ được mở thành 2 đợt học tương ứng với 2 đợt đăng ký và 2 đợt đóng tiền
Đợt 1 (Học và đóng tiền trước Tết Nguyên Đán)
  • Thời gian học bắt đầu từ Thứ tư, ngày 02/01/2019 (Tuần 01) cho đến hết Thứ bảy, ngày 26/01/2019
  • Thời gian đăng ký môn học bắt đầu từ Thứ sáu, ngày 21/12/2018 cho đến hết Thứ sáu, ngày 28/12/2018
  • Sinh viên lưu ý: Bấm xác nhận khi đã đăng ký môn học xong.
  • Thời gian công bố TKB Đợt 1: Thứ 7, ngày 29/12/2018
  • Hạn chót đóng tiền học phí cho đợt 1 là 17h00, Thứ tư, ngày 23/01/2019 (Tuần 04)
Đợt 2 (Học và đóng tiền sau Tết Nguyên Đán)
  • Thời gian học bắt đầu từ Thứ hai, ngày 18/02/2019 (Tuần 08) đến hết 15/06/2019
  • Thời gian đăng ký môn học bắt đầu từ 9h00, Thứ sáu, ngày 18/01/2019 (Tuần 03) cho đến hết Thứ sáu, ngày 25/01/2019
  • Sinh viên lưu ý: Bấm xác nhận khi đã đăng ký môn học xong.
  • Thời gian công bố TKB Đợt 2: Thứ 7, ngày 26/01/2019
  • Thời gian hoàn tất học phí cho đợt 2 chậm nhất đến 17h00, Thứ sáu, ngày 15/03/2019 (Tuần 11)
3. Chú ý:  Đối với môn học có tính hệ số
Hệ số 1.15: Áp dụng cho các lớp Anh văn giao tiếp có học với giảng viên nước ngoài
Sinh viên click vào tên lớp để xem Danh mục môn học.
*** Môn Chính trị là môn bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
*** Đơn giá được quy định là đơn giá ngành/1 tín chỉ/ 15 tiết thực học
Ví dụ: Môn học có tổng số tiết thực học là 60 tiết, sẽ có học phí là = 60:15 * (đơn giá ngành) = 4 * (đơn giá ngành)
 
 
 
 
 
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29  tháng 12 năm  2018
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


(đã ký)

NGUYỄN QUANG VINH
 
 

P. Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400