[TB] Danh mục môn học K13 - HK I, 2019-2020 (191)

Ngày gửi 02/08/2019

 -  989 Lượt xem

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số:……. /TB-CĐVĐ-19 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 Tháng 08 năm 2019
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chương trình dự kiến Học kỳ 1, 2019-2020 (Mã học kỳ 191) của Khóa 13 các hệ đào tạo
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, BCN Khoa và Phòng Đào tạo thông báo chương trình Học kỳ 1, 2019-2020 như sau:
1. Đối tượng đăng ký: Khóa 13 các hệ đào tạo và các khóa chưa hoàn tất môn học
  Thời gian đăng ký môn học trực tuyến: từ ngày 15/08/2019 Đến 22/08/2019        
  Thời gian thông báo thời khóa biểu: trước 15h00 thứ bảy Ngày 24/08/2019        
  Thời gian đăng ký môn học bổ sung: từ ngày 26/08/2019 Đến 31/08/2019        
2. Thời gian thực hiện chương trình Học kỳ 1, 2019 - 2020
  Bắt đầu nhập học từ ngày 05/08/2019                
   

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400