[TB] Danh mục môn học HK I, 2019-2020 (191)

Ngày gửi 26/10/2019

 -  3515 Lượt xem

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số:……. /TB-CĐVĐ-19 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 Tháng 08 năm 2019
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chương trình Học kỳ 1, 2019-2020 (Mã học kỳ 191) của Khóa 11 các hệ đào tạo
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, BCN Khoa và Phòng Đào tạo thông báo chương trình Học kỳ 1, 2019-2020 như sau:
1. Đối tượng đăng ký: Khóa 11 các hệ đào tạo và các khóa chưa hoàn tất môn học
  Thời gian đăng ký môn học trực tuyến: từ ngày 05/08/2019 Đến 05/09/2019                
  Thời gian thông báo thời khóa biểu: trước 15h00 thứ bảy Ngày 05/09/2019                
  Thời gian hoàn tất học phí đến 17h00, 14/10/2019                    
2. Thời gian thực hiện chương trình Học kỳ 1, 2019 - 2020
  Tuần 1 của học kỳ 191 bắt đầu từ ngày 05/08/2019                    
  HSSV không thực hiện đóng học phí sẽ không được tham dự các lớp thực tập, không được hiển thị điểm các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ
  và kết quả thi sẽ bị hủy nếu nợ quá hạn quy định.

Xem chi tiết thời hạn và phương thức đóng tiền theo link Click để xem chi tiết

 

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ 11, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - 11OTC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2OT116 TT Động cơ Diesel             3       -          3             6       -          90            90     1.00       400,000      2,400,000  
2 2OT117 TT điện lạnh ô tô 2             3         1        2             5       15        60            75     1.00       400,000      2,000,000  
3 2OT106 Thực tập tốt nghiệp             5         5      -               5       75        -              75     1.00       400,000      2,000,000  
4 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
5 2CS0321 Tin học chuyên ngành CDR             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
6 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
Tổng cộng           18      11        7           25    165     210          375      10,000,000  
                           
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - 11CKC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CK069 TT Thực tế 2 2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
2 2CK072 TT CAD/CAM-CNC 4 0        4             8       -        120          120     1.00       400,000      3,200,000  
3 2CK025 Truyền động Thủy Lực - Khí nén CN 2 2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
4 2CK063 Công nghệ chế tạo máy 2 3 3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
5 2CK049 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 1      -               1       15        -              15     1.00       400,000         400,000  
6 2DC010 Kỹ năng giao tiếp 2 2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
7 2CK096 TT Phay 2 4 0        4             8       -        120          120     1.00       400,000      3,200,000  
Tổng cộng           18      10        8           26    150     240          390      10,400,000  
                           
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - 11DTC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DT090 TT Kỹ thuật số             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
2 2DC010 Kỹ năng giao tiếp             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
3 2DT030 Vi xử lý             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
4 2DT100 TT Vi xử lý             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
5 2DT092 Lập trình điều khiển PLC             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
6 2DT093 TT Lập trình điều khiển PLC             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
7 2DT103 TT Truyền động điện             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
8 2DT101 Quản lý hệ thống điện tòa nhà (BMS)             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
Tổng cộng           17        9        8           25    135     240          375      10,000,000  
                           
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG - 11XDC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS0201 Kỹ năng bàn phím 1       -          1             2       -          30            30     1.00       400,000         800,000  
2 2DC010 Kỹ năng giao tiếp 2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
3 2XD062 Thực hành trắc địa 1       -          1             2       -          30            30     1.00       400,000         800,000  
4 2XD051 Đồ án kết cấu BTCT1 2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
5 2XD050 Cơ học kết cấu 2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
6 2XD063 Kinh tế công trình  2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
7 2XD064 TH công nghệ xây dựng 2 (Lát, ốp) 2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
Tổng cộng           12        6        6           18      90     180          270        7,200,000  
                           
QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành QTKD tổng hợp) - 11QTTHC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       380,000         760,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
3 2QT1035 Quản trị dự án đầu tư             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
4  2QT1100  Logistics căn bản             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
5  2CS0321  Tin học chuyên ngành             2       -          2             4       -          60            60     1.00       380,000      1,520,000  
6 2QT1053 Quản trị marketing             3         2        1             4       30        30            60     1.00       380,000      1,520,000  
7  2QT1150  Digital Marketing             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
8  2QT1042  Thực tập tốt nghiệp             6         6      -               6       90        -              90     1.00       380,000      2,280,000  
Tổng cộng           24      20        4           28    300     120          420      10,640,000  
                           
QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành QTKD Marketing) - 11QTMAC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       380,000         760,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
3 2QT1035 Quản trị dự án đầu tư             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
4  2QT1100  Logistics căn bản             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
5  2CS0321  Tin học chuyên ngành             2       -          2             4       -          60            60     1.00       380,000      1,520,000  
6 2QT1053 Quản trị marketing             3         2        1             4       30        30            60     1.00       380,000      1,520,000  
7  2QT1150  Digital Marketing             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
8  2QT1042  Thực tập tốt nghiệp             6         6      -               6       90        -              90     1.00       380,000      2,280,000  
Tổng cộng           24      20        4           28    300     120          420      10,640,000  
                           
KẾ TOÁN - 11KTC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       380,000         760,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
3 2KT1056 Mô phỏng hệ thống kế toán             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
4  2KT063  Kế toán Excel             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
5  2KT069  Thực hành Kế toán Excel             2       -          2             4       -          60            60     1.00       380,000      1,520,000  
6 2KT1051 Thực hành Kế toán Nâng cao             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
7  2KT1055  Phần mềm kế toán (2TC)             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
8  2KT1044  Thực tập tốt nghiệp             6         6      -               6       90        -              90     1.00       380,000      2,280,000  
Tổng cộng           22      17        5           27    255     150          405      10,260,000  
                           
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - 11TCC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       380,000         760,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
3 2KT1056 Mô phỏng hệ thống kế toán             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
4  2KT063  Kế toán Excel             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
5  2KT069  Thực hành Kế toán Excel             2       -          2             4       -          60            60     1.00       380,000      1,520,000  
6 2KT1051 Thực hành Kế toán Nâng cao             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
7  2KT1055  Phần mềm kế toán (2TC)             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
8  2KT1044  Thực tập tốt nghiệp             6         6      -               6       90        -              90     1.00       380,000      2,280,000  
Tổng cộng           22      17        5           27    255     150          405      10,260,000  
                           
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - 11VPC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2KS005 Tâm lý khách hàng             2         2      -               2       30        -              30     1.00       380,000         760,000  
2 2VP069 Nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
3  2CS0321  Tin học chuyên ngành             2       -          2             4       -          60            60     1.00       380,000      1,520,000  
4  2VP074  Tiếng Anh văn phòng             3         3      -               3       45        -              45     1.15       380,000      1,311,000  
5 2QT1150 Digital Marketing             2         1        1             3       15        30            45     1.00       380,000      1,140,000  
6  2KT1044  Thực tập tốt nghiệp             6         6      -               6       90        -              90     1.00       380,000      2,280,000  
7  2CS1059  Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       380,000      1,140,000  
Tổng cộng           21      18        3           24    270       90          360        9,291,000  
                           
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - 11KSC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       430,000         860,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       430,000      1,290,000  
4   Anh văn Chuyên ngành             3         3      -               3       45        -              45     1.15       430,000      1,483,500  
5  2KT1044  Thực tập tốt nghiệp             6         6      -               6       90        -              90     1.00       430,000      2,580,000  
6 2QT1150 Digital Marketing             2         1        1             3       15        30            45     1.00       400,000      1,200,000  
7  2CS0312  Tin học văn phòng             2       -          2             4       -          60            60     1.00       430,000      1,720,000  
8  2KS056  Nghiệp vụ Pha chế thức uống             2       -          2             4       -          60            60     1.00       430,000      1,720,000  
9 2CS0020 Khởi nghiệp             2         2      -               2       30        -              30     1.00       430,000         860,000  
Tổng cộng           22      17        5           27    255     150          405    8.15    11,713,500  
                           
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - 11DLC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2NN0111 Anh văn 3             2         1        1             3       15        30            45     1.15       430,000      1,483,500  
2 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       430,000         860,000  
3 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
4 2DL010 Địa lý và tài nguyên du lịch                     2         1        1             3       15        30            45     1.00       430,000      1,290,000  
5 2DL011 Tuyến điểm du lịch 1             2         1        1             3       15        30            45     1.00       430,000      1,290,000  
6  2DL015  Tiến trình lịch sử Việt Nam             2         1        1             3       15        30            45     1.00       430,000      1,290,000  
7 2CS0020 Khởi nghiệp             2         2      -               2       30        -              30     1.00       430,000         860,000  
8 2DL075 Nghiệp Vụ Hướng dẫn DL2             2       -          2             4       -          60            60     1.00       430,000      1,720,000  
Tổng cộng           17      11        6           23    165     180          345        9,993,500  
                           
TIẾNG ANH - 11TAGDC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1  2CS0321  Tin học chuyên ngành 2 0        2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
3 2NN047 Soạn giáo án và tài liệu giảng dạy 2 2      -               2       30        -              30     1.00       450,000         900,000  
4 2NN030 Interpretation Translation 3
(Dich Thực Hành 3)
3 3      -               3       45        -              45     1.00       450,000      1,350,000  
5 2GD049 Thực tập tốt nghiệp 8 8      -               8     120        -            120     1.00       450,000      3,600,000  
6 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
7 2QT1150 Digital Marketing             2         1        1             3       15        30            45     1.00       400,000      1,200,000  
Tổng cộng           22      19        3           25    285       90          375      10,650,000  
                           
TIẾNG ANH - 11TATMC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1  2CS0321  Tin học chuyên ngành             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
3 2NN032 Business Translation 3 (Luyện dịch TM3)             3         3      -               3       45        -              45     1.00       450,000      1,350,000  
4 2NN052 Thực tập tốt nghiệp             8         8      -               8     120        -            120     1.00       450,000      3,600,000  
5 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
6 2QT1150 Digital Marketing             2         1        1             3       15        30            45     1.00       400,000      1,200,000  
Tổng cộng           20      17        3           23    255       90          345        9,750,000  
                           
ĐIỀU DƯỠNG - 11DDC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DD155 TTBV HSCC2 3 0        3             6       -          90            90     1.00       470,000      2,820,000  
2 2CS1059 Chính trị 2 3 3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
3 2DD156 CSSK NCT 4 2        2             6       30        60            90     1.00       470,000      2,820,000  
4 2DD157 CK hệ Ngoại 4 2        2             6       30        60            90     1.00       470,000      2,820,000  
5 2DD158 Anh văn chuyên ngành 4 4      -               4       60        -              60     1.00       470,000      1,880,000  
Tổng cộng           18      11        7           25    165     210          375      11,540,000  
                           
XÉT NGHIỆM Y HỌC - 11XNC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DD115 Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột 4 2        2             6       30        60            90     1.00       470,000      2,820,000  
  2CS1059 Chính trị 2 3 3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
2 2XN059 Y sinh học phân tử 2 2      -               2       30        -              30     1.00       470,000         940,000  
3 2DD101 Dịch tễ và nghiên cứu KH 2 2      -               2       30        -              30     1.00       470,000         940,000  
4 2CS0312 Tin học văn phòng 2 0        2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
5 2XN070 Xét nghiệm hóa sinh nâng cao 3 2        1             4       30        30            60     1.00       470,000      1,880,000  
6 2XN021 Xét nghiệm huyết học nâng cao 3 2        1             4       30        30            60     1.00       470,000      1,880,000  
Tổng cộng           19      13        6           25    195     180          375      11,260,000  
                           
TIN HỌC ỨNG DỤNG - 11THC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS0312 Tin học Văn phòng             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
3 2TH116 Lập trình Javascript + Đồ Án             4         1        3             7       15        90          105     1.00       400,000      2,800,000  
4 2TH132 Lập trình Java nâng cao 3 1        2             5       15        60            75     1.00       400,000      2,000,000  
5 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc 2 2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
Tổng cộng           14        7        7           21    105     210          315        8,400,000  
                           
TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH - 11MMC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2TH087 Quản trị mạng Linux Nâng cao             4         3        1             5       45        30            75     1.00       400,000      2,000,000  
2 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
3 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
4 2TH071 Bảo mật mạng nâng cao + Đồ Án             3         2        1             4       30        30            60     1.00       400,000      1,600,000  
5 2MT012 Công nghệ Ảo hóa             3         2        1             4       30        30            60     1.00       400,000      1,600,000  
6 2CS0312 Tin học Văn phòng             2       -          2             4       -          60            60     1.00       400,000      1,600,000  
Tổng cộng           17      12        5           22    180     150          330        8,800,000  
                           
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - 11ĐHC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS1059 Chính trị 2             3         3      -               3       45        -              45     1.00       400,000      1,200,000  
2 2QT1084 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc             2         2      -               2       30        -              30     1.00       400,000         800,000  
3 2DH151 Maya             3         2        1             4       30        30            60     1.00       400,000      1,600,000  
4 2DH035 Nội thất quảng cáo             3       -          3             6       -          90            90     1.00       400,000      2,400,000  
5 2DH201 Thiết kế nhân vật 2D             3         2        1             4       30        30            60     1.00       400,000      1,600,000  
6 2ĐH003 Cơ sở Thiết kế đồ họa             2         1        1             3       15        30            45     1.00       400,000      1,200,000  
Tổng cộng           16      10        6           22    150     180          330        8,800,000  
  Ghi Chú: Điều chỉnh môn Thiết kế lịch --> Maya, Môn Poster sang thiết kế nhân vật 2D

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ 12, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - 12OTC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2OT089 TT Ô tô 1            3        -         3              6       -            90           90     1.00        400,000      2,400,000  
2 2OT097 TT Điện ô tô 1            3        -         3              6       -            90           90     1.00        400,000      2,400,000  
3 2CS2025 Sử dụng máy chẩn đoán ô tô            2        -         2              4       -            60           60     1.00        400,000      1,600,000  
4 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        400,000      1,380,000  
5 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
6 2OT076 TT Đồng            1        -         1              2       -            30           30     1.00        400,000         800,000  
7 2OT012 TT Sơn            1        -         1              2       -            30           30     1.00        400,000         800,000  
Tổng cộng          15         5     10            25      75        300         375      10,180,000  
                           
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - 12CKC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DC008 Anh văn 2 3 3      -                3      45          -             45     1.15        400,000      1,380,000  
2 2CS2025 Sức bền vật liệu 3 3      -                3      45          -             45     1.00        400,000      1,200,000  
3 2CK025 Truyền động Thủy Lực - Khí nén CN 2 2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
4 2CK063 Công nghệ chế tạo máy 2 3 3      -                3      45          -             45     1.00        400,000      1,200,000  
5 2CK049 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 1 1      -                1      15          -             15     1.00        400,000         400,000  
6 2CK085 TT tiện 1 4 0       4              8       -          120         120     1.00        400,000      3,200,000  
7 2CK094 Vật liệu học - Công nghệ kim loại 2 2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
8 2CS0201 Kỹ năng bàn phím 1 0       1              2       -            30           30     1.00        400,000         800,000  
9 2DC010 Kỹ năng giao tiếp 2 2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
Tổng cộng          21       16       5            26    240        150         390      10,580,000  
                           
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - 12DTC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DT090 TT Kỹ thuật số            2        -         2              4       -            60           60     1.00        400,000      1,600,000  
2 2DT113 TT Kỹ thuật điện tử tương tự            2        -         2              4       -            60           60     1.00        400,000      1,600,000  
3 2DT030 Vi xử lý            2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
4 2DT100 TT Vi xử lý            2        -         2              4       -            60           60     1.00        400,000      1,600,000  
5 2DT101 Quản lý hệ thống điện tòa nhà (BMS)            2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
6 2DC010 Kỹ năng giao tiếp 2 2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
7 2DT046 Trang bị điện - điện tử            2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
8 2DT114 TT Trang bị điện - điện tử            3        -         3              6       -            90           90     1.00        400,000      2,400,000  
Tổng cộng          17         8       9            26    120        270         390      10,400,000  
                           
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG - 12XDC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
2 2DC010 Kỹ năng giao tiếp 2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
3 2XD062 Thực hành trắc địa 1        -         1              2       -            30           30     1.00        400,000         800,000  
4 2XD051 Đồ án kết cấu BTCT1 2        -         2              4       -            60           60     1.00        400,000      1,600,000  
5 2XD050 Cơ học kết cấu 2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
6 2XD063 Kinh tế công trình  2          2      -                2      30          -             30     1.00        400,000         800,000  
7 2XD064 TH công nghệ xây dựng 2 (Lát, ốp) 2        -         2              4       -            60           60     1.00        400,000      1,600,000  
8 2XD061 Trắc địa 3          3      -                3      45          -             45     1.00        400,000      1,200,000  
Tổng cộng          16       11       5            21    165        150         315        8,400,000  
                           
QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành QTKD tổng hợp) - 12QTTHC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS1027 Quản trị Nhân sự            3          3      -                3      45          -             45     1.00        380,000      1,140,000  
2 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        380,000      1,311,000  
3 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        380,000         760,000  
4 2QT1076 Hệ thống thông tin quản lý            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
5 2CS0401 Kỹ năng làm việc hiệu quả            1        -         1              2       -            30           30     1.00        380,000         760,000  
6 2KS052 Marketing dịch vụ            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
7 2KT1057 Thống kê trong kinh doanh            3          2       1              4      30          30           60     1.00        380,000      1,520,000  
8 2KS057 Quản trị chuỗi cung ứng            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
Tổng cộng          18       13       5            23    195        150         345        8,911,000  
                           
QUẢN TRỊ KINH DOANH (Chuyên ngành QTKD Marketing) - 12QTMAC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS1027 Quản trị Nhân sự            3          3      -                3      45          -             45     1.00        380,000      1,140,000  
2 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        380,000      1,311,000  
3 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        380,000         760,000  
4 2QT1076 Hệ thống thông tin quản lý            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
5 2CS0401 Kỹ năng làm việc hiệu quả            1        -         1              2       -            30           30     1.00        380,000         760,000  
6 2KS052 Marketing dịch vụ            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
7 2KT1057 Thống kê trong kinh doanh            3          2       1              4      30          30           60     1.00        380,000      1,520,000  
8 2KS057 Quản trị chuỗi cung ứng            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
Tổng cộng          18       13       5            23    195        150         345        8,911,000  
                           
KẾ TOÁN - 12KTC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        380,000      1,311,000  
2 2QT1085 Thuế và chính sách thuế            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
3 2KT066 Kế toán Tài chính A3            3          2       1              4      30          30           60     1.00        380,000      1,520,000  
4 2KT1038 Kế toán chi phí            3          3      -                3      45          -             45     1.00        380,000      1,140,000  
5 2KT0211 Kế toán giá thành            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
6 2KT061 Kiểm toán căn bản            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
7 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        380,000         760,000  
8 2CS1056 Thực hành thị trường tài chính            1        -         1              2       -            30           30     1.00        380,000         760,000  
Tổng cộng          18       13       5            23    195        150         345        8,911,000  
                           
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - 12TCC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        380,000      1,311,000  
2 2QT1085 Thuế và chính sách thuế            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
3 2KT066 Kế toán Tài chính A3            3          2       1              4      30          30           60     1.00        380,000      1,520,000  
4 2KT1038 Kế toán chi phí            3          3      -                3      45          -             45     1.00        380,000      1,140,000  
5 2KT0211 Kế toán giá thành            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
6 2KT061 Kiểm toán căn bản            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
7 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        380,000         760,000  
8 2CS1056 Thực hành thị trường tài chính            1        -         1              2       -            30           30     1.00        380,000         760,000  
Tổng cộng          18       13       5            23    195        150         345        8,911,000  
                           
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - 12VPC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        380,000      1,311,000  
2 2CS0301 Chính trị 1            2          2      -                2      30          -             30     1.00        380,000         760,000  
3 2VP087 Nghiệp vụ Thư ký văn phòng            3          1       2              5      15          60           75     1.00        380,000      1,900,000  
4 2KT1057 Thống kê trong kinh doanh            3          2       1              4      30          30           60     1.00        380,000      1,520,000  
5 2VP094 Soạn thảo thư tín thương mại            2          2      -                2      30          -             30     1.00        380,000         760,000  
6 2KS052 Marketing dịch vụ            2          1       1              3      15          30           45     1.00        380,000      1,140,000  
7 2CS1027 Quản trị Nhân sự            3          3      -                3      45          -             45     1.00        380,000      1,140,000  
Tổng cộng          18       14       4            22    210        120         330        8,531,000  
                           
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - 12KSC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        430,000      1,483,500  
2 2CS1059 Chính trị 2            3          3      -                3      45          -             45     1.00        430,000      1,290,000  
3 2KS019 Nghiệp vụ Phục vụ Bàn            2        -         2              4       -            60           60     1.00        430,000      1,720,000  
4 2KS007 Nghiệp vụ An ninh Khách sạn            2          2      -                2      30          -             30     1.00        430,000         860,000  
5 2KS043 Tâm lý khách hàng            2          2      -                2      30          -             30     1.00        430,000         860,000  
6 2KS009 Cơ sở văn hóa Việt Nam            3          3      -                3      45          -             45     1.00        430,000      1,290,000  
7 2KS008 Quản trị Dịch vụ Bổ sung            2          2      -                2      30          -             30     1.00        430,000         860,000  
8 2QT1104 Digital Marketing            2          1       1              3      15          30           45     1.00        430,000      1,290,000  
Tổng cộng          19       16       3            22    240          90         330        9,653,500  
                           
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - 12DLC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2KS009 Chính trị 2            3          3      -                3      45          -             45     1.00        430,000      1,290,000  
2 2KS024 Tâm lý khách hàng            2          2      -                2      30          -             30     1.00        430,000         860,000  
3 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        430,000      1,483,500  
4  2CS0020  Digital Marketing            2          1       1              3      15          30           45     1.00        430,000      1,290,000  
5  2DL010  Địa lý và tài nguyên du lịch                    2          1       1              3      15          30           45     1.00        430,000      1,290,000  
6 2DL013 Tuyến điểm Du lịch Việt Nam            2          1       1              3      15          30           45     1.00        430,000      1,290,000  
7  2DL012   Tiến trình Lịch sử Việt Nam            2          1       1              3      15          30           45     1.00        430,000      1,290,000  
8 2DL014 Nghiệp vụ hướng dẫn DL 2            2        -         2              4       -            60           60     1.00        430,000      1,720,000  
Tổng cộng          18       12       6            24    180        180         360      10,513,500  
                           
TIẾNG ANH - 12TAC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2MT028 Business English 1 (Anh văn KD1) 3 3      -                3      45          -             45     1.00        450,000      1,350,000  
2 2TM033 Business Correspondence (AV văn thư) 3 3      -                3      45          -             45     1.00        450,000      1,350,000  
3 2TM052 Business Communications 1
(Kỹ năng nghe nói trong thương mại 1)
3 3      -                3      45          -             45     1.00        450,000      1,350,000  
4 2NN018 Basic writing (Viết tiếng Anh căn bản) 4 4      -                4      60          -             60     1.00        450,000      1,800,000  
5 2TM034 CommunicativeTranslation 1
(Luyện dịch nói 1)
3 3      -                3      45          -             45     1.00        450,000      1,350,000  
6 2NN035 Public Speaking
(Nói trước công chúng)
3 3      -                3      45          -             45     1.00        450,000      1,350,000  
7 2KS009 Chính trị 2            3          3      -                3      45          -             45     1.00        450,000      1,350,000  
Tổng cộng          22       22      -              22    330          -           330        9,900,000  
                           
ĐIỀU DƯỠNG - 12DDC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DD073         CSCKNB Phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2          2      -                2      30          -             30     1.00        470,000         940,000  
2 2DD150 THBV CSNB Nội 2 3        -         3              6       -            90           90     1.00        470,000      2,820,000  
3 2DD149 THBV CSNB Ngoại khoa 3        -         3              6       -            90           90     1.00        470,000      2,820,000  
4 2DC008         Anh Văn 2 3 3      -                3      45          -             45     1.00        470,000      1,410,000  
5 2DD037 CSSKNB Truyền Nhiễm 2 2      -                2      30          -             30     1.00        470,000         940,000  
6 2DD129 Y học cổ truyền và phục hồi chức năng 3 2       1              4      30          30           60     1.00        470,000      1,880,000  
Tổng cộng          16         9       7            23    135        210         345      10,810,000  
                           
XÉT NGHIỆM Y HỌC - 12XNC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DD115 Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột 4 2       2              6      30          60           90     1.00        470,000      2,820,000  
2 2XN059 Y sinh học phân tử 2 2      -                2      30          -             30     1.00        470,000         940,000  
3 2DD101 Dịch tễ và nghiên cứu KH 2 2      -                2      30          -             30     1.00        470,000         940,000  
4 2XN076 TTBV Hóa sinh 4 0       4              8       -          120         120     1.00        470,000      3,760,000  
5 2XN070 Xét nghiệm hóa sinh nâng cao 3 2       1              4      30          30           60     1.00        470,000      1,880,000  
6 2DC008         Anh Văn 2 3 3      -                3      45          -             45     1.00        470,000      1,410,000  
Tổng cộng          18       11       7            25    165        210         375      11,750,000  
                           
TIN HỌC ỨNG DỤNG - 12TH1C, 12TH2C
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2CS1059 Chính trị 2            3          3      -                3      45          -             45     1.00        400,000      1,200,000  
2 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        400,000      1,380,000  
3 2TH128 Lập trình Java Cơ bản 3 1       2              5      15          60           75     1.00        400,000      2,000,000  
4 2TH139 Lập trình PHP, SQL Database 3 1       2              5      15          60           75     1.00        400,000      2,000,000  
5 2TH104 Lập trình ứng dụng C # 3 1       2              5      15          60           75     1.00        400,000      2,000,000  
6 2TH140 Thiết kế Web (Back End Web Design) 3 2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
Tổng cộng          18       11       7            25    165        210         375      10,180,000  
                           
TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH - 12MMC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        400,000      1,380,000  
2 2TH112 Chuyển mạch và định tuyến            3          2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
3 2MT001 Lắp ráp và cài đặt máy vi tính            2          1       1              3      15          30           45     1.00        400,000      1,200,000  
4 2MT006 Bảo mật mạng + Đồ Án 4 3       1              5      45          30           75     1.00        400,000      2,000,000  
5 2MT019 Quản trị mạng linux 3 2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
6 2CS1059 Chính trị 2            3          3      -                3      45          -             45     1.00        400,000      1,200,000  
  2TH140 Thiết kế Web (Back End Web Design) 3 2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
Tổng cộng          21       16       5            26    240        150         390      10,580,000  
                           
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - 12ĐHC
TT Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Tổng TC
thực
học
Số tiết học Tổng tiết
thực
học
 Hệ số  Đơn giá/15 tiết thực học Thành tiền Ghi chú
Ch/trình
đào tạo

thuyết
Thực hành
thuyết
Thực hành
1 2ĐH139 3Dmax Cơ bản            3          2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
2 2DC008 Anh văn 2            3          3      -                3      45          -             45     1.15        400,000      1,380,000  
3 2ĐH003 Cơ sở thiết kế đồ họa            2          1       1              3      15          30           45     1.00        400,000      1,200,000  
4 2DH151 Maya 3 2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
5 2DH201 Thiết kế nhân vật 2D            3          2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
6 2ĐH153 Mỹ thuật Ứng dụng 3 0       3              6       -            90           90     1.00        400,000      2,400,000  
7 2ĐH146 Xử lý hậu kỳ Premiere 3 2       1              4      30          30           60     1.00        400,000      1,600,000  
Tổng cộng          20       12       8            28    180        240         420      11,380,000  

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400