V/v làm Hộ chiếu thực hiện môn học Tuyến điểm DL Quốc tế

Ngày gửi 07/02/2020

 -  590 Lượt xem

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số:        /TB-CĐVĐ                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
Về việc làm Passport thực hiện Môn học Tuyến điểm du lịch Quốc tế
 
Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch 2017 quy định về điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế bao gồm:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;
- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề theo quy định.
 
Do đó, để trang bị cho sinh viên (SV) Cao đẳng ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành những hành trang, kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để SV tự tin sau khi tốt nghiệp tại Cao đẳng Viễn Đông sẽ trở thành những Hướng dẫn viên quốc tế chuyên nghiệp, Trường Cao đẳng Viễn Đông đã đưa môn học Tuyến điểm Du lịch Quốc tế trở thành môn học bắt buộc cũng như là môn học nhằm để sát hạch đầu ra mà SV phải thực hiện trước khi tốt nghiệp.
 
Để thực hiện tốt các công tác chuẩn bị cho môn học Tuyến điểm Du lịch Quốc tế, Phòng Đào tạo đề nghị các em SV khóa 11, 12, 13 theo học ngành QT DV Du lịch & Lữ hành tiến hành đăng ký Passport (01 trong những điều kiện để thực hiện được tour du lịch quốc tế), cụ thể:
 
1. Thời gian: từ 10/02 đến 16/02/2020
2. Hướng dẫn quy trình làm Passport:
Đề nghị các em tranh thủ thời gian còn đang được nghỉ học thực hiện việc đăng ký này, để khi quay lại trường, các em đều có thể dễ dàng thực hiện được môn học trên ở bất kỳ thời gian nào.
 
                                                                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
        - Nơi nhận:                                                                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                  + BGH để báo cáo;                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                  + Khoa, Phòng Đào tạo;
                  + SV ngành QT DV Du lịch - Lữ hành                                                                                                (Đã ký)
 
 
 
                                                                                                                                                               Bùi Thị Mai Phương
 

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400