[THÔNG BÁO KHẨN] Về việc phòng chống dịch COVID-19

Ngày gửi 30/07/2020

 -  178 Lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 262 /TB-CĐVĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc không vào Trường làm việc, học tập đối với những giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên, học viên vào từ Đà Nẵng

 

Thực hiện Công văn số 3969/CV-BCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với một số biện pháp chống, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo như sau: 

1. Yêu cầu tất cả giảng viên, cán bộ và sinh viên, học viên có thời gian đến Đà Nẵng và trở lại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/7/2020 đến nay thực hiện tự cách ly tại nhà, không đến Trường làm việc, học tập cho đến khi có thông báo mới của Nhà trường. Giảng viên, cán bộ thông báo cho phòng Tổ chức - Hành chính; sinh viên, học viên thông báo cho phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên để biết và phối hợp theo dõi (nếu thuộc diện nói trên). 

2. Bộ phận y tế và các bộ phận có liên quan khác thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Trường ngay từ ngày 27/7/2020.

Nhà trường thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-BGH (để biết);

-Các đơn vị thuộc trường;

-Website;

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Thanh Hải

P. Tổ chức Hành chính

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400