Thông báo về việc triển khai học online cho học sinh, sinh viên

Ngày gửi 18/02/2021

 -  184 Lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
 
     Số:     30    /TB-CĐVĐ                                           Tp. HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v cho Học sinh sinh viên (HSSV) kéo dài thời gian đến trường để phòng, chống dịch bệnh và
 tổ chức triển khai dạy và học Online
 
- Căn cứ Công văn số 505/UBND-VX  ngày 14 tháng 02 năm 2021 của UBND TPHCM về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19;
- Căn cứ vào Tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của trường Cao đẳng Viễn Đông.
Ban Giám Hiệu (BGH) trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo đến toàn thể Giảng viên - Giáo viên (GV), Cán bộ (CB), Công nhân viên (CNV) và học sinh, sinh viên (HSSV) thực hiện các chủ trương sau:
 
1. VỚI HSSV
- Tất cả Sinh viên K12; 13; 14 và CD15K1 & CD15K2 tiếp tục ngừng đến trường đến hết ngày 28/02/2021.
- Từ ngày 17/02 đến 21/02/2021:
+ Nhà Ttrường sẽ Tổ chức tập huấn phương pháp học online cho HSSV (thông qua các clip hướng dẫn; các buổi học demo do khoa tổ chức theo lịch của phòng đào tạo).
+ HSSV khối CD15 chủ động liên hệ GVCN nghề và GVCN văn hóa để tham gia đầy đủ vào các nhóm môn học đã được tổ giao thức thành lập; 
+ SV 12; 13; 14 chủ động liên hệ Thầy, Cô phụ trách khoa hoặc Thầy, Cô phụ trách hỗ trợ lớp để tham gia vào các nhóm môn học.
- Từ ngày 22/02/2021: Bắt đầu học online theo đúng thời khoá biểu (TKB) đã triển khai.
 
2. VỚI GV, KHOA, PHÒNG BAN
- Tổ IT và khoa CNTT, phòng Đào tạo, Công tác HSSV, Trung tâm:
+ Hướng dẫn và triển khai TKB học online đến HSSV.
+ Tổ chức tập huấn phương pháp học online cho HSSV (hình thức online).
+ Vận động và hỗ trợ HSSV tham gia các Nhóm lớp môn học để học và làm các bài kiểm tra online.
+ Hướng dẫn và tổ chức quay clip bài giảng cho số GV chưa kịp hoàn thiện bài giảng online.
+ Hỗ trợ các kỹ thuật online khác khi cần: quản lý lớp online, thực hiện lớp học online,…
- Tất cả GV phải có báo cáo qua email với BGH , phòng Đào tạo về chuẩn bị bài giảng, cách kiểm tra online trước ngày 19/02/2021.
 
3. NHÀ TRƯỜNG đề nghị Phụ trách các khoa/ phòng/ trung tâm/TT GDNN-GDTX Quận 12 (đơn vị liên kết giảng dạy văn hóa cho khối CD15) triển khai cho GV (kể cả GV thỉnh giảng), người học biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ Quý thầy /cô, người học vui lòng liên hệ:
+ Khoa Công nghệ thông tin: (ĐT: 093.373.4474 thầy Nguyễn Quang Vinh – Phụ trách Khoa Công nghệ thông tin, 096.480.1403 thầy Huỳnh Đức Quí – phụ trách IT)
+ Phòng Đào tạo – Khảo khí (ĐT: 028.371.54288, 093.711.8587 ThS. Nguyễn Thị Kiều Trinh – Phụ trách Đào tạo; 093.930.0135 thầy Mai Thành Luân – Phó trưởng phòng Đào tạo, 093.393.4400 cô Phan Hồng Thảo Nguyên – cán bộ phòng Đào tạo).
 
Nơi nhận:                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH (để biết);                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Trung tâm GDTX-NN Q 12 (để phối hợp)
- Các Phòng/khoa/trung tâm (để thực hiện);                                                  (đã ký)
- Giảng viên, giáo viên (để thực hiện);;
- Web, Lưu: VT./                                                                                     Phan Thị Lệ Thu
 

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400