Chuẩn đầu ra ngành Tài chính-Ngân hàng hệ Trung cấp chuyên nghiệp

Ngày gửi 29/07/2013

 -  1617 Lượt xem

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHUẨN ĐẦU RA
Ngành Tài chính Ngân hàng
(Hệ Trung cấp chuyên nghiệp)

1. Kiến thức và kỹ năng
•    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với các chuyên ngành được được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
•    Trình độ tin học đáp ứng được nhu cầu làm việc, thành thục word, excel, power point, internet, sử dụng được một số phần mềm căn bản dùng định lượng như Eview, SPSS,…
•    Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.
•    Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài chính ngân hàng.
•    Có hiểu biết về pháp luật kinh tế, thống kê của Việt Nam.

2. Thái độ
•    Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập.
•    Năng động trong công việc và không ngừng học tập, trau dồi nghề nghiệp.
•    Trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước.
•    Có phương pháp làm việc khoa học, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy, lập luận.

3. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

•    Có khả năng làm việc tại các Ngân hàng thương mại, đảm nhận tốt công việc trong lĩnh vực ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, công ty chứng khoán, bộ phận tài chính tại các doanh nghiệp.
•    Có đủ kiến thức về các môn khoa học căn bản để tiếp thu tốt các kiến thức giáo dục chuyên ngành và có khả năng học tập liên thông ở trình độ cao hơn.
    TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2013
   

Lệ Thu

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400