Kế toán

Ngành Kế toán học những gì? Ra trường làm gì?

Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của...

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

Giới thiệu phòng Công tác HSSV

Giới thiệu phòng Công tác HSSV

TKB Tuần 17 (23/12 - 28/12/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 17 (23/12 - 28/12/2013) của HKI (2013-2014)
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400