Giới thiệu Khoa Lập trình ứng dụng

Ngành Công nghệ Thông Tin ( Lập Trình ứng Dụng) là gì? Học những gì? Ra trường làm gì?

Công Nghệ Thông Tin ( Lập Trình Ứng Dụng)  là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau. Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

Ngành Công Nghệ Thông Tin Cần Thiết Cho Cuộc Sống Như Thế Nào?

Công nghệ thông tin đóng vai trò rất lớn trong nhiều mặt của cuộc sống con người

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Truyền thông mạng máy tính, Thiết kế đô hoạ

Thông báo tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin

Thông báo tuyển sinh ngành Công Nghệ Thông Tin
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400