Chương trình đào tạo Khoa Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Cao đẳng chính quy

Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Cao đẳng chính quy: Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Ngân hàng

Chuẩn đầu ra ngành KẾ TOÁN

Có khả năng thiết lập, đọc, hiểu và phân tích các bảng Báo các tài chính (Financial Statements) như (i) Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) kể cả các Bảng báo cáo Hợp nhất (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trong các doanh nghiệp có quy mô vừa, (ii) Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P & L), (iii) Báo cáo dòng tiền (Cash Flow) và (iv) các Bảng thuyết minh tài chính.
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400