Giới thiệu Khoa Kế toán

Ngành Kế toán học những gì? Ra trường làm gì?

Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

Được đánh giá là một trong những Khoa chủ chốt của Trường Cao đẳng Viễn Đông, Từ chỗ chỉ có một vài giảng viên và lớp đầu tiên khóa 1 hiện nay khoa Kế toán hằng năm tuyển khoảng 200 tới 300 sinh viên Cao đẳng chính quy, bên cạnh đó là các lớp Cao đẳng Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp với số lượng lên tới trên 100 sinh viên mỗi khóa.

Ban chủ nhiệm và Thông tin liên hệ Khoa Kế toán - Tài chính

Khoa Kế toán - Tài chính chịu trách nhiệm quản lý 2 ngành đào tạo:1. Kế toán: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán tin học; Kế toán ngân hàng; Kế toán hành chính sự nghiệp2. Tài chính: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400