Thông báo về việc triển khai hình thức học online cho học sinh, sinh viên

Ngày gửi 16/02/2020

 -  6546 Lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số:    /TB-CĐVĐ 
 
THÔNG BÁO
V/v triển khai hình thức học online cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong thời gian 
tạm nghỉ học theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. HCM
 
Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch Covid-19 tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020.
Trong thời gian tạm nghỉ, để đảm bảo được tiến độ kế hoạch giảng dạy cũng như thực hiện xu thế áp dụng phương pháp học tập chủ động trong thời đại 4.0 mà chủ trương nhà nước đang khuyến khích ngành giáo dục Việt Nam thực hiện, Trường Cao đẳng Viễn Đông tiến hành triển khai hình thức học online đối với HSSV của toàn trường cụ thể như sau:
I. Đối tượng và các môn thực hiện hình thức học online:
1. Đối với các lớp phi chính quy: tiếp tục triển khai khai giảng cũng như các lớp học online theo đúng tiến độ kế hoạch như đã thực hiện ở các học kỳ trước đúng.
2. Đối với các lớp học văn hóa thuộc khối CD15:
- Các môn Văn, Sử, Địa, Sinh: SV sẽ được chuyển giao giáo trình bài online qua group lớp. 
- Các môn Toán, Lý, Hóa: SV sẽ được chuyển giao video clip bài giảng từng buổi học của giáo viên theo đúng lịch TKB đã lên kế hoạch.
3. Đối với SV khối khóa 11, 12, 13 và SV khối CD15 học nghề: P. Đào tạo sẽ thông báo cụ thể các môn học được áp dụng hình thức học online ngoại trừ các môn học thực hành cần cơ sở trang thiết bị qua chuyên mục phòng đào tạo trên website www.viendong.edu.vn và các kênh group lớp.
II. Thời gian và phương pháp thực hiện:
1. Thời gian thực hiện buổi học online: bắt đầu từ ngày 18/02/2020
2. Phương pháp thực hiện:
- Nhà trường tổ chức xây dựng các bài giảng online dưới dạng giáo trình hoặc video clip tùy đặc thù từng môn học.
- Tổ chức các lớp học theo dạng Group lớp Môn học: giảng viên và HSSV sẽ tương tác trực tiếp như giảng dạy, trao đổi bài học, làm việc nhóm, thảo luận, làm bài kiểm tra, … qua các Group lớp Môn học được kiểm soát từ Tổ hỗ trợ giao thức kết nối (có hướng dẫn cụ thể cho HSSV thông qua group lớp đã được trường quản lý từ trước).
III. Thay đổi thời gian hoàn thành và phương thức thanh toán học phí HK2 (19-20):
(Hình đính kèm bên dưới)
 
Đề nghị các đơn vị thuộc nhà Trường, giáo viên, giảng viên, HS-SV toàn Trường thực hiện tốt nội dung của Thông báo và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động học tập cũng như phòng chống dịch bệnh./.
 
  Nơi nhận:                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (Để tường);                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm (để thực hiện);                                                             (đã ký)
- Toàn thể giáo viên, giảng viên có tham gia giảng dạy HK2                              ThS. PHAN THỊ LỆ THU
- Toàn thể HS-SV (để thực hiện);        
- Lưu: VT, website./.
 
Thông báo về việc triển khai hình thức học online cho HSSV
Hướng dẫn HSSV cách thức học online
 

Quốc Huy

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400